DRAŽBA PLEMENSKIH OVNOV JEZERSKO-SOLČAVSKE PASME – 28.6.2024 ob 11.00 na PRC Logatec

Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva ulica 101, Ljubljana (v nadaljevanju prodajalec) v skladu s 50. členom v povezavi s 77. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in spremembe,; ZSPDSLS-1) in 13. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja

Javno dražbo plemenskih ovnov jezersko-solčavske pasme, ki so končali lastno preizkušnjo na testni postaji Logatec.

KRAJ in ČAS izvedbe javne dražbe: PRC Logatec, Rovtarska 38, 1370 Logatec, petek, 28.6.2024 ob 11.00 uri. 

OGLED: Ogled ovnov je možen pred javno dražbo od 10.00 ure dalje.

Katalog plemenskih ovnov je dostopen na spodnji povezavi.

Katalog plemenskih ovnov 

Ponudniki lahko pridobijo dodatna pojasnila pri kontaktni osebi, in sicer pri Gregorju Šenu na elektronski naslov gregor.sen@bf.uni-lj.si ali na telefonski številki 051-487-868.

Izklicna vrednost in najnižji znesek višanja: Najnižji znesek višanja je 20,00 €, ovni se prodajajo posamično.

Predmet prodaje Cena brez DDV % DDV Cena z DDV
Oven 1A 237,44 EUR 9,5 % 260,00 EUR
Oven 1B 219,18 EUR 9,5 % 240,00 EUR
Oven 2A 191,78 EUR 9,5 % 210,00 EUR
Oven 2B 164,38 EUR 9,5 % 180,00 EUR
Oven 3A 136,99 EUR 9,5 % 150,00 EUR
Oven 3B (izločen oven-ni za pleme) 73,06 EUR 9,5 % 80,00 EUR

VARŠČINA: Potrebno je plačilo varščine. Varščina znaša 80,00 € in je enaka ceni ovna kategorije 3B. Pravočasno plačana varščina je pogoj za pristop k javni dražbi. Varščina mora biti na računu Univerze v Ljubljani, Biotehniške fakultete najkasneje do dne 24. 6. 2024 do 24.00 (priporočamo, da je plačilo izvedeno najkasneje do dne  24. 6. 2024 do 12.00). Nakazilo se izvede na račun št. 01100-6030707410 (odprt pri UJP), sklic na številko SI00 137030 z navedbo namena  nakazila: Varščina, Oven, TP Logatec 01/24.

Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 30 dni po opravljeni javni dražbi. V primeru, da vplača varščino le en dražitelj in ta noče kupiti premoženja po izklicni ceni, se varščina zadrži. Če dražitelj ne plača kupnine, se varščina zadrži. V kolikor se oseba, ki je vplačala varščino, javne dražbe ne udeleži ali k javni dražbi ne pristopi, se varščina zadrži.

KOMISIJA; Postopek javne dražbe bo izvedla komisija v sestavi:

 • viš. pred. dr. Angela Cividini – predsednica
 • Gregor Šen – član
 • Marko Bizjak – član
 • Domen Drašler – član.

Zaradi nepredvidljivih dogodkov se lahko sestava komisije spremeni, o čemer bodo zainteresirani kupci obveščeni.

Ponudniki morajo najkasneje pred sklenitvijo pravnega posla podati izjavo (za izjavo bomo poskrbeli pred začetkom avkcije) o nepovezanosti s člani komisije v smislu, kot ga določa sedmi odstavek 50. člena ZSPDSLS-1, ki kot povezane osebe šteje:

 • fizično osebo, ki je s članom komisije v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do katerega koli kolena, v stranski vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je s članom komisije v zakonu, zunajzakonski skupnosti, sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ali v svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza oziroma partnerska zveza prenehala ali ne,
 • fizično osebo, ki je s članom komisije v odnosu skrbništva ali posvojenca oziroma posvojitelja,
 • pravno osebo, v kapitalu katere ima član komisije delež večji od 50 odstotkov in
 • drugo osebo, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem temelju povezana s članom komisije, tako da zaradi te povezave obstaja dvom o njegovi nepristranskosti pri opravljanju funkcije člana komisije.

V kolikor se sestava komisije zaradi nepredvidenih okoliščin na dan izvedbe javne dražbe spremeni, poda komisija odločitev o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v postopku ter o najugodnejšem dražitelju po prejemu nove izjave najugodnejšega dražitelja ter po potrebi preostalih sodelujočih.

POSTOPEK JAVNE DRAŽBE:

Javna dražba se opravi, če se je udeleži vsaj en dražitelj. Šteje se, da je javna dražba uspela, če vsaj en dražitelj ponudi ceno, ki je enaka izklicni ceni. Če več dražiteljev hkrati ponudi izklicno ceno oziroma enako ceno v katerem od nadaljnjih korakov dražbe, se šteje, da je uspel tisti, za katerega je izkazano, da je prvi vplačal varščino. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba. Na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Če nihče od dražiteljev najvišje dosežene cene ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je sprejeta cena, ki je bila izklicana trikrat. Javna dražba za premičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. Ovni se prodajo po načelu videno-kupljeno.

NAČIN IN ROK PLAČILA KUPNINE:

Uspešni ponudnik (kupec) je dolžan kupnino poravnati na podlagi izstavljenega računa v roku 8 dni ali z gotovino takoj po koncu javne dražbe in prevzeti kupljeno premičnino. V kolikor kupnina ni plačana v roku, se šteje posel za razvezan po samem zakonu, varščina pa se zadrži.

PODROBNEJŠI POGOJI JAVNE DRAŽBE:

Pri javni dražbi kot ponudniki ne morejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe v smislu sedmega odstavka 50. člena ZSPDSLS-1. Dražitelji ob pristopu k javni dražbi predložijo:

 • osebni dokument (potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba ali samostojni podjetnik, ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb;
 • pisno izjavo, da ni povezana oseba v skladu s sedmim odstavkom 50. člena
 • v primeru, če se v imenu dražitelja javne dražbe udeleži in draži pooblaščenec, predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, podpis pooblastitelja pa mora biti overjen pri notarju (velja za pravne osebe).
 • v kolikor je dražitelj pravna oseba ali samostojni podjetnik, predloži izpisek iz sodnega registra oziroma AJPES-a, ki ne sme biti starejši od treh mesecev (velja za pravne osebe);

Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne in pravočasne prijave.

OPOZORILO: Organizator lahko do sklenitve pravnega posla, postopek javne dražbe ustavi brez odškodninske odgovornosti.