VPLIV STAROSTI OB ODSTAVITVI JAGNJET KRIŽANCEV MED OPLEMENJENO JEZERSKO-SOLČAVSKO IN DORPER PASMO

V poskus smo vključili 25 jagnjet – križancev med ovcami oplemenjene jezersko-solčavske pasme in ovni pasme dorper (JSRD). Skupina 12 jagnjet (6 moških in 6 ženskih jagnjet) je bila odstavljena pri povprečni starosti 47,6 dni ter povprečni telesni masi 16,2 kg (zgodaj odstavljena jagnjeta), medtem ko je bilo preostalih 13 jagnjet (7 moških in 6 ženskih jagnjet) odstavljenih pri povprečni starosti 78,5 dni ter povprečni telesni masi 26,0 kg (pozno odstavljena jagnjeta). Vsa jagnjeta so bila rojena in vzrejena na isti kmetiji. Po odstavitvi so imela jagnjeta obeh skupin na voljo isto seno in ista krmila, do katerih so imela sicer dostop od 10. dneva starosti dalje. Zgodaj odstavljena jagnjeta so bila zaklana pri povprečni telesni masi 31,3 kg in povprečni starosti 120,8 dni, medtem ko so bila pozno odstavljena jagnjeta zaklana pri povprečni telesni masi 33,7 kg in povprečni starosti 116,8 dni.

Preverili smo vpliv starosti ob odstavitvi in spola na rast, klavne lastnosti, deleže makrokonfekcijskih kosov mesa, vsebnost nekaterih maščobnih kislin ter na nekatere senzorične lastnosti mesa. V model za dnevne priraste smo vključili starost ob odstavitvi (48 dni in 79 dni) in spol jagnjet (moški in ženski) kot kvalitativna vpliva, prav tako je bila kot kvalitativen vpliv v model vključena tudi velikost gnezda (enojček in dvojček). V model za klavne lastnosti, deleže makrokonfekcijskih kosov ter senzorične lastnosti smo poleg vpliva starosti ob odstavitvi ter vpliva spola vključili še dnevni prirast od rojstva do zakola kot linearno regresijo.

REZULTATI:

Preglednica 1: Opisna statistika za lastnosti rasti jagnjet križancev med oplemenjeno jezersko-solčavsko in dorper pasmo glede starost ob odstavitvi

Starost ob odstavitvi Lastnost N Povprečje SD Min Max
79 dni Rojstna masa, kg
Masa ob odstavitvi, kg
Starost ob odstavitvi, dni
Masa ob zakolu, kg
Starost ob zakolu, dni
Dnevni prirast od rojstva do zakola, g/dan
Dnevni prirast od rojstva do ods., g/dan
Dnevni prirast od ods. do zakola, g/dan
13
13
13
13
13
13
13
13
4,16
25,97
78,54
33,70
116,77
258,08
278,45
212,13
0,66
3,66
4,01
2,19
16,68
42,21
43,25
38,94
2,80
18,50
72,00
30,20
98,00
183,01
201,28
143,75
5,00
30,70
86,00
38,00
153,00
333,33
352,05
280,77
48 dni Rojstna masa, kg
Masa ob odstavitvi, kg
Starost ob odstavitvi, dni
Masa ob zakolu, kg
Starost ob zakolu, dni
Dnevni prirast od rojstva do zakola, g/dan
Dnevni prirast od rojstva do ods., g/dan
Dnevni prirast od ods. do zakola, g/dan
12
12
12
12
12
12
12
12
4,00
16,23
47,58
31,31
120,75
229,69
256,12
211,90
0,79
2,24
3,70
1,17
15,98
30,83
32,69
36,48
2,40
12,60
40,00
29,30
94,00
185,52
185,11
143,01
5,40
21,20
52,00
33,40
145,00
297087
316,00
277,27

 

Preglednica 2: Lastnosti rasti in klavne lastnosti jagnjet križancev med oplemenjeno jezersko-solčavsko in dorper pasmo glede na starost ob odstavitvi in spol (LSM ± SE)

Lastnost Starost ob odstavitvi (O) Spol (S)
79 dni 48 dni moški ženski Sig. (O) Sig. (S)
Prirast od rojstva do zakola, g/dan 243 ± 8 221 ± 8 254 ± 7 210 ± 7 * ***
Prirast od rojstva do odstavitve, g/dan 264 ± 9 248 ± 9 274 ± 9 237 ± 10 ns ***
Prirast od odstavitve do zakola, g/dan 200 ± 10 205 ± 10 220 ± 9 185 ± 10 ns *
Masa hladnega trupa,

kg

14,64  ± 0,24 13,90 ± 0,25 14,32 ± 0,24 14,22 ± 0,25 ns ns
Klavnost, % 45,70 ± 0,74 45,46 ± 0,78 44,90 ± 0,76 46,26 ± 0,79 ns ns
pH24 5,45 ± 0,04 5,38 ± 0,04 5,43 ± 0,04 5,40 ± 0,05 ns ns
EUROP mesnatost, 1-15 8,14 ± 0,27

R0

8,09 ± 0,28

R0

8,22 ± 0,27

R0

8,01 ± 0,29

R0

ns ns
Zunanja zamaščenost, 1-15 9,10 ± 0,29

3+

8,41 ± 0,31

30

8,47 ± 0,30

30

9,04 ± 0,31

3+

ns ns
Notranja zamaščenost, 1-15 8,73 ± 0,26

3+

7,90 ± 0,27

30

8,00 ± 0262

30

8,63 ± 0,28

3+

* ns
Ledvični loj, kg 0,34 ± 0,02 0,25 ± 0,02 0,25 ± 0,02 0,34 ± 0,02 * *
Površina dolge hrbtne mišice, cm2 11,28 ± 0,32 10,41 ± 0,35 11,24 ± 0,32 10,44 ± 0,36 ns ns
Dolžina trupa, cm 57,15 ± 0,51 57,29 ± 0,54 57,20 ± 0,52 57,25 ± 0,55 ns ns
Širina stegna, cm 18,46 ± 0,19 17,84 ± 0,20 18,14 ± 0,20 18,15 ± 0,21 * ns
Širina plečeta, cm 16,79 ± 0,23 16,81 ± 0,24 16,95 ± 0,23 16,65 ± 0,26 ns ns
Sig. – statistična značilnost; ns – ni statistično značilnih razlik (P > 0,05);
*, **, *** – razlike med skupinami so statistično značilne (*P < 0,05; ** P<0 ,01; ***P < 0,001)

 

Preglednica 3: Deleži makrokonfekcijskih kosov jagnjet križancev med oplemenjeno jezersko-solčavsko in dorper pasmo glede na starost ob odstavitvi in spol (LSM ± SE)

Lastnost Starost ob odstavitvi (O) Spol (S)
79 dni 48 dni moški ženski Sig. (O) Sig. (S)
Vrat, % 8,03 ± 0,17 8,00 ± 0,18 8,39 ± 0,18 7,64 ± 0,18 ns *
Podplečje, % 3,36 ± 0,11 3,34 ± 0,12 3,54 ± 0,11 3,16 ± 0,12 ns *
Pleče, % 17,53 ± 0,24 17,95 ± 0,26 18,01 ± 0,25 17,47 ± 0,26 ns ns
Hrbet, % 7,46 ± 0,13 7,59 ± 0,13 7,56 ± 0,13 7,48 ± 0,14 ns ns
Ledja, % 7,92 ± 0,20 7,87 ± 0,21 7,62 ± 0,21 8,16 ± 0,22 ns ns
Rebra s potrebušino, % 22,10 ± 0,29 22,57 ± 0,31 21,84 ± 0,30 22,83 ± 0,32 ns *
Stegno, % 30,67 ± 0,22 30,26 ± 0,23 30,67 ± 0,22 30,26 ± 0,23 ns ns
Ledvica, % 0,62 ± 0,02 0,64 ± 0,02 0,63 ± 0,02 0,63 ± 0,02 ns ns
Ledvični loj, % 2,31 ± 0,12 1,81 ± 0,13 1,74 ± 0,13 2,38 ± 0,13 * **
Sig. – statistična značilnost; ns – ni statistično značilnih razlik (P > 0,05);
*, **, *** – razlike med skupinami so statistično značilne (*P < 0,05; ** P<0 ,01; ***P < 0,001)

 

Preglednica 4: Senzorične lastnosti mesa jagnjet križancev med oplemenjeno jezersko-solčavsko in dorper pasmo 7 dni po zakolu glede na starost ob odstavitvi (LSM ± SE)

Senzorična lastnost Starost ob odstavitvi (O)
79 dni 48 dni Sig.
Marmoriranost, 1-7 1,50 ± 0,06 1,51 ± 0,06 ns
Sočnost, 1-7 5,71 ± 0,07 5,60 ± 0,07 ns
Mehkoba, 1-7 6,34 ± 0,11 6,11 ± 0,12 ns
Vonj, 1-7 6,32 ± 0,05 6,20 ± 0,05 ns
Tuji vonji, 1-7 1,01 ± 0,01 1,00 ± 0,02 ns
Aroma, 1-7 6,35 ± 0,07 6,25 ± 0,07 ns
Tuje arome, 1-7 1,10 ± 0,05 1,08 ± 0,05 ns
Vtis, 1-7 6,08 ± 0,12 6,14 ± 0,08 ns
Trdota, N 34,94 ± 3,99 40,68 ± 4,19 ns
SVV, % 22,21 ± 0,76 23,29 ± 0,80 ns
Sig. – statistična značilnost; ns – ni statistično značilnih razlik (P>0,05);
*, **, *** – razlike med skupinami so statistično značilne (*P<0,05; **P<0,01; ***P<0,001)

ZAKLJUČKI

Starost ob odstavitvi je vplivala na rastnost JSRD jagnjet. Dnevni prirast od rojstva do zakola je bil namreč značilno večji pri pozno odstavljenih jagnjetih (243 ± 8 g/dan) v primerjavi s zgodaj odstavljenimi jagnjeti (221 ± 8 g/dan), posledica česar je bila, da so bila pozno odstavljena jagnjeta ob zakolu 4 dni mlajša in več kot 2 kg težja kot zgodaj odstavljena jagnjeta.

Starost ob odstavitvi je vplivala na širino stegna, ki je bilo širše pri pozno odstavljenih jagnjetih (18,46 ± 0,19 cm) v primerjavi z zgodaj odstavljenimi jagnjeti (17,84 ± 0,20 cm). Od preostalih klavnih lastnosti je starost ob odstavitvi vplivala še na zamaščenost klavnih trupov. Ocena za notranjo zamaščenost je bila namreč značilno večja pri pozno odstavljenih jagnjetih (8,73 ± 0,26 ≈ 3+) v primerjavi z zgodaj odstavljenimi jagnjeti (7,90 ± 0,27 ≈ 30), prav tako je bila masa ledvičnega loja značilno večja pri  pozno odstavljenih jagnjetih (0,34 ± 0,02 kg)  v primerjavi z zgodaj odstavljenimi jagnjeti (0,25 ± 0,02 kg). Posledično je bil tudi delež ledvičnega loja značilno večji pri  pozno odstavljenih jagnjetih (2,31 ± 0,12 %)  v primerjavi z zgodaj odstavljenimi jagnjeti (1,81 ± 0,13 %), medtem ko na ostale deleže makrokonfekcijskih kosov starost ob odstavitvi ni vplivala. Starost ob odstavitvi ni vplivala na nobeno od senzoričnih lastnosti.

Starost ob odstavitvi je imela relativno majhen vpliv na klavne lastnosti, medtem ko na senzorične lastnosti vpliva sploh ni imela. Predvidevamo, da  da bi ob večji razliki v starosti ob odstavitvi med zgodaj in pozno odstavljenimi jagnjeti pokazale večje razlike tako v klavnih lastnostih kot tudi v senzoričnih lastnostih mesa.

Rezultati tega poskusa so pokazali, da imata obe tehnologiji svoje prednosti in slabosti. Z vidika rastnosti se je pozna odstavitev sicer pokazala kot bolj učinkovita, saj so pozno odstavljena jagnjeta dosegala nekoliko boljše priraste, vendar pa je pri tem potrebno upoštevati tudi, da so bili klavni trupi pozno odstavljenih jagnjet bolj zamaščeni kot trupi zgodaj odstavljenih jagnjet.