DOKRMLJEVANJE JAGNJET V HLEVU

V poskus smo vključili 15 jagnjet (9 moškega in 6 ženskega spola) oplemenjene jezersko-solčavske pasme (JSR) in 13 jagnjet (8 moškega in 5 ženskega spola) križancev s texel pasmo (JSRT). Jagnjeta so bila odstavljena pri povprečni telesni masi 21 kg in pri povprečni starosti 67 dni. Od 14 dneva starosti dalje so imela jagnjeta dostop do krmila. Od odstavitve dalje so bila jagnjeta prestavljena v poseben boks, kjer so bila pitana na večjo telesno maso. Jagnjeta so bila zaklana pri povprečni telesni masi 39 kg pri starosti 126 dni.

Jagnjeta so bila rojena, vzrejena in zaklana na isti lokaciji. Zakol se je izvedel v treh zaporednih terminih po enakem postopku. Telesne mase jagnjet so bile izmerjene dan pred zakolom. Na dan zakola smo izmerili mase toplih trupov ter pH 45 min po izkrvavitvi ter stehtali notranje organe (jetra, srce, pljuča, vranica). Naslednji dan, to je 24 ur po zakolu smo stehtali mase hladnih trupov ter na visečih trupih izmerili dolžino trupa, širino stegna, širino pleč ter subjektivno ocenili mesnatost (EUROP) in zamaščenost. Klavne trupe smo nato razsekali na osnovne makrokonfekcijske kose kot so, pleče, vrat, podplečje, rebra s potrebušino, hrbet, ledja in stegno ter jih stehtali in izračunali deleže makrokonfekcijskih kosov glede na maso hladnega trupa.

 

Konzumacija krmil in sena v obdobju pitanja jagnjet v hlevu

Datum Konzumacija sena,

g/dan/jagnje

Konzumacija krmil, g/dan/jagnje Skupna konzumacija

g/dan/jagnje

Razmerje

Seno : Krmila

1 dan 340 1200 1540 22 : 78
10 dan 400 1400 1800 22 : 78
20 dan 500 1600 2100 24 : 76
30 dan 530 1600 2130 25 : 75
40 dan 710 1600 2310 30 : 70
50 dan 730 1600 2330 30 : 70
60 dan 700 1700 2400 30 : 70
70 dan 700 1750 2450 30 : 70

 

Skupna poraba krmila v obdobju pitanja

Obdobje pitanja Število jagnjet Število dni pitanja Povprečna poraba krmila, g/jagnje/dan Skupna poraba krmil v obdobju, kg
13.3.2019-29.4.2019 28 47 1500 1.974
29.4.2019-15.5.2019 17 16 1700 462,4
15.5.2019-22.5.2019 8 7 1750 98
Skupaj 70 2.534,4

REZULTATI

Prirast in klavne lastnosti oplemenjene jezersko-solčavske pasme (JSR) in njenih križancev s texel (JSRT) pasmo v primeru pitanja v hlevu s senom in komercialnim koncentratom E-JGN (LSM ± SE)

Lastnost Vpliv pasme Vpliv spola
JSR JSRT moški ženski Sig. (P) Sig. (S)
N=15 N=13 N=17 N=11
Prirast od rojstva do zakola,

g/dan

269 ± 8 290 ± 9 296 ± 8 264 ± 10 ns *
Prirast od odstavitve do zakola, g/dan 301 ± 12 310 ± 13 338 ± 12 273 ± 14 ns **
Klavnost, % 47 ± 0,5 48 ± 0,5 47 ± 0,5 49 ± 0,5 ns **
pH45 6,51 ±0,04 6,43 ± 0,04 6,54 ± 0,04 6,40 ± 0,04 ns *
pH24 5,60 ±0,02 5,57 ±0,03 5,58 ± 0,02 5,58 ± 0,03 ns ns
EUROP, 1-15 7,2 ± 0,04 9,1 ± 0,04 8,1 ± 0,04 8,2 ± 0,04 ** ns
Zunanja zamašč., 1-15 9,8 ± 0,4 9,8 ± 0,4 8,8 ± 0,4 10,8 ± 0,4 ns **
Notranja zamašč., 1-15 10,2 ± 0,4 10,4 ± 0,5 9,5 ± 0,4 10,8 ± 0,5 ns *

Sig. – statistična značilnost; ns – ni statistično značilnih razlik (P>0,05);

*, **, *** – razlike med skupinami so statistično značilne (*P<0,05; **P<0,01; ***P<0,001)

 

Deleži makrokonfekcijskih kosov trupov jagnjet oplemenjene jezersko-solčavske pasme (JSR) in njenih križancev s texel (JSRT) pasmo v primeru pitanja v hlevu s senom in komercialnim koncentratom E-JGN (LSM ± SE)

Lastnost Pasma Spol
JSR JSRT moški ženski Sig. (P) Sig. (S)
N=15 N=13 N=17 N=11
Vrat, % 6,7 ± 0,1 6,7 ± 0,2 6,94 ± 0,14 6,40 ± 0,17 ns *
Podplečje, % 3,1 ± 0,1 3,4 ± 0,1 3,45 ± 0,09 3,15 ± 0,10 ns *
Ledja, % 7,3 ± 0,1 7,3 ± 0,1 7,48 ± 0,10 7,17 ± 0,10 ns ns
Rebra s potrebušino, % 22,6 ± 0,3 23,7 ± 0,3 * ns
Stegno, % 31,2 ± 0,3 30,9 ± 0,3 ns ns
Ledvica, % 0,69 ± 0,2 0,69 ± 0,2 0,73 ± 0,02 0,66 ± 0,02 ns *
Ledvični loj, % 2,4  ± 0,2 2,2 ± 0,2 1,82 ± 0,17 2,72 ± 0,14 ns **

Sig. – statistična značilnost; ns – ni statistično značilnih razlik (P>0,05);

*, **, *** – razlike med skupinami so statistično značilne (*P<0,05; **P<0,01; ***P<0,001)

V prirastu od rojstva do zakola ter v prirastu od odstavitve do zakola med pasmama ni bilo statistično značilnih razlik, čeprav so se nekoliko večji prirasti pokazali pri križancih JSRT. Statistično značilno boljšo mesnatost so imeli klavni trupi križancev v primerjavi s trupi JSR pasme, med tem, ko v zamaščenosti ni bilo razlik med pasmama. Med spoloma pa so se prirasti zelo razlikovali, moška jagnjeta so v času pitanja priraščala 338 ± 12 g/dan, ženska jagnjeta pa 273 ± 14 g/dan. Klavni trupi ženskih jagnjet so imeli večjo notranjo in zunanjo zamaščenost.