UPORABA RAZLIČNIH TEHNOLOGIJ REJE JAGNJET V ODVISNOSTI OD SEZONE ROJSTVA

V poskus smo vključili 28 jagnjet in preučevali dve popolnoma različni tehnologiji reje jagnjet, vendar tradicionalni na območju zasavskega hribovja. Večina rejcev na teh območjih uporablja gospodarsko križanje s pasmo teksel za namen izboljšanja hitrosti rasti in klavnih lastnosti. V večjih tropih imajo praviloma dva ali več ovnov, katerih pasme so različne. Večinoma je poleg ovna, katerega pasma je enaka pasmi ovc matičnega tropa, v tropu prisoten tudi oven neke druge terminalne pasme, namenjene za gospodarsko križanje (najpogosteje teksel).  V takih tropih so praviloma uporabne različne tehnologije pitanja jagnjet, saj gre v takih tropih za kontinuirane jagnjitve skozi celo leto. Jagnjitve se tako lahko pojavljajo v vsakem letnem času (pozimi, spomladi, poleti, jeseni). Od sezone jagnjitev je odvisno tudi katero tehnologijo reje jagnjet bo rejec izbral oziroma bo zanj ekonomsko najbolj sprejemljiva. V primeru rojstev v zimskem času, še posebej če gre za rojstva križancev je smiselno jagnjeta odstaviti čimprej in jih pitati do večje telesne mase ob zakolu. V primeru rojenih jagnjet pozno spomladi ali poleti pa rejci večinoma izkoristijo pašo jagnjet z materami do odstavitve. Po odstavitvi jagnjeta zaprejo v hlev in jih tam dopitajo do večje telesne mase ob zakolu. Na ta način matere še vedno izkoriščajo razpoložljivo pašo, jagnjeta pa v hlevu hitreje priraščajo in so hkrati tudi bolj zaščitena pred okužbami z nekaterimi notranjimi zajedavci značilnimi za pašo.

V našem primeru smo v skupino odstavljenih jagnjet v hlevu vključili 15 križancev med ovcami oplemenjene jezersko-solčavske pasme ter ovni pasme teksel (5 moških in 10 ženskih jagnjet), ki so bila rojena pozimi (med 19. decembrom 2018 in 28. januarjem 2019). Ob rojstvu so v povprečju tehtala 3,9 kg. Jagnjeta so bila odstavljena pri povprečni starosti 94 dni oziroma pri povprečni telesni masi 26 kg ter pitana v hlevu s krmili do zakola pri povprečni telesni masi 36 kg oziroma do povprečne starosti 137,5 dni.

V drugo skupino jagnjet smo vključili 13 čistokrvnih jagnjet oplemenjene jezersko-solčavske pasme (4 moški in 9 ženskih jagnjet) rojenih spomladi (april 2019).  Njihova povprečna rojstna masa je znašala 3,6 kg. Jagnjeta so bila ob odstavitvi v povprečju stara 146,5 dni ter težka 24,6 kg. Po odstavitvi so bila jagnjeta prestavljena v hlev in dokrmljevana do povprečne telesne mase 34,3 kg in povprečne starosti 198,3 dni.

V spodnjih preglednicah prikazujemo osnovne statistične podatke (srednje vrednosti ± SD).

Preglednica 1: Srednje vrednosti s standardnimi deviacijami za klavne lastnosti jagnjet glede na tehnologijo reje

Lastnost Tehnologija reje
Odstavljeni JSRT – hlev Odstavljeni JSR – paša+hlev
Prirast od rojstva do zakola, g/dan 236,6 ± 24,6 156,9 ± 31,9
Prirast od odstavitve do zakola, g/dan 239,8 ± 62,1 185,9 ± 55,1
Klavnost, % 48,4 ± 2,4 45,8 ± 3,4
pH45 6,4 ± 0,2 6,6 ± 0,2
pH24 5,6 ± 0,1 5,6 ± 0,1
EUROP mesnatost, 1-15 7,9 ± 0,8 10,5 ± 0,8
Zunanja zamaščenost, 1-15 8,7 ± 1,1 12,1 ± 1,8
Notranja zamaščenost, 1-15 9,5 ± 1,6 12,3 ± 1,4
Površina dolge hrbtne mišice, cm 14,2 ± 2,9 10,8 ± 1,9
Dolžina trupa, cm 59,0 ± 1,6 58,3 ± 1,9
Širina stegna, cm 20,1 ± 0,8 19,1 ± 0,9
Širina plečeta, cm 20,0 ± 1,3 17,2 ± 1,2

 

Preglednica 2: Srednje vrednosti s standardnimi deviacijami za deleže makrokonfekcijskih kosov jagnjet glede na tehnologijo reje

Lastnost Tehnologija reje
Odstavljeni JSRT – hlev Odstavljeni JSR – paša+hlev
Vrat, % 6,98 ± 0,50 6,69 ± 0,72
Podplečje, % 3,60 ± 0,44 3,51 ± 0,35
Pleče, % 17,03 ± 0,97 17,51 ± 0,70
Hrbet, % 7,36 ± 0,34 6,26 ± 0,70
Ledja, % 7,24 ± 0,52 7,66 ± 0,56
Rebra s potrebušino, % 23,73 ± 0,69 24,04 ± 1,33
Stegno, % 31,02 ± 0,86 31,12 ± 0,83
Ledvica, % 0,52 ± 0,07 0,56 ± 0,06
Ledvični loj, % 1,90 ± 0,61 2,70 ± 1,08

 

Preglednica 3: Srednje vrednosti s standardnimi deviacijami za vsebnost celokupne maščobe in vsebnost nekaterih maščobnih kislin v intramuskularni maščobi dolge hrbtne mišice jagnjet glede na tehnologijo reje

Maščobna kislina Tehnologija reje
Odstavljeni JSRT – hlev Odstavljeni JSR – paša+hlev
Celokupne maščobe, g/100 g 2,59 ± 0,86 3,37 ± 1,37
Nasičene maščobne kisline (SFA), % 44,95 ± 1,48 43,78 ± 0,1,80
Enkrat nenasičene maščobne kisline (MUFA), % 43,93 ± 2,48 46,23 ± 2,89
Večkrat nenasičene maščobne kisline (PUFA), % 10,98 ± 2,17 9,88 ± 3,05
n-6 PUFA, % 8,45 ± 1,68 7,48 ± 2,28
n-3 PUFA, % 2,31 ± 0,61 2,16 ± 0,86
Razmerje n-6/n-3 PUFA 3,83 ± 0,99 3,60 ± 0,70
Dolgoverižne PUFA, % 3,46 ± 0,91 3,02 ± 1,04
Dolgoverižne n-6 PUFA, % 2,71 ± 0,70 2,35 ± 0,77
Dolgoverižne n-3 PUFA, % 1,47 ± 0,47 1,25 ± 0,52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preglednica 4: Srednje vrednosti s standardnimi deviacijami za senzorične lastnosti 7 dni zorjenega mesa jagnjet glede na tehnologijo reje

Senzorična lastnost Tehnologija reje
Odstavljeni JSRT – hlev Odstavljeni JSR – paša+hlev
Marmoriranost, 1-7 1,68 ± 0,37 1,50 ± 0,00
Sočnost, 1-7 5,93 ± 0,18 5,81 ± 0,24
Mehkoba, 1-7 5,94 ± 0,57 6,14 ± 0,38
Vonj, 1-7 6,31 ± 0,13 6,09 ± 0,26
Tuji vonji, 1-7 1,02 ± 0,06 1,24 ± 0,24
Aroma, 1-7 6,31 ± 0,13 6,06 ± 0,33
Tuje arome, 1-7 1,01 ± 0,05 1,18 ± 0,20
Trdota , N 85,05 ± 35,05 61,55 ± 25,85
SVV, % 48,82 ± 3,05 44,35 ± 3,55
Izguba ob toplotni obdelavi, % 18,06 ± 3,41 18,37 ± 3,83