Diplomska dela

Adamič, V. 2002. Preusmeritev kmetije 'Jerom' v rejo koz mesne pasme. = Diversification of the farm 'Jerom' to breed goats for meat. Diplomska naloga. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko.
Adamič, V. 2004. Možnosti razvoja reje drobnice na vzhodnem in jugovzhodnem robu Ljubljanske kotline. = Possibilities of the small ruminats' breeding development on the eastern and southeastern outskirts of the Ljubljana valley. Diplomska naloga. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko.
Avšič, M. 2001. Obnašanje koz v mešanem tropu z ovcami na različnih tipih pašnikov. = Behaviour of goats in mixed flock with sheep on different types of pasture. Diplomska naloga. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko.
Barut, S. 2005. Molekularna analiza lokusa PrP pri slovenskih pasmah ovac. = Molecular analysis of PrP locus in Slovenian sheep breeds. Diplomska naloga. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko.
Bojkovski, D. 1999. Obnašanje ovc v mešanem tropu s kozami na različnih pasiščih. = Behaviour of sheep in the mixed flock with goats on different types of paddock. Diplomska naloga. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko.
Čampa, M. 2002. Vodenje prehrane tropa mlečnih koz. = Nutrition management in a dairy goats flock. Diplomska naloga. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko.
Čop, T. 1986. Možne živinorejske usmeritve na kmetijah, kjer prevladuje travinje. Diplomska naloga. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko.
Drašler, D. 2002. Opis kontrolne regije mitohondrijske DNA in gena za beta laktoglobulin pri drežniški kozi. = Description of controlled region mitochondrial DNA and Beta lactoglobulin gen of Drežnica goat. Diplomska naloga. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko.
Drolec, J. 1993. Genetski in selekcijski vidiki plodnosti ovac. = Genetic and selection aspects of prolificacy in sheep. Diplomska naloga. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko.
Durjava, V. 1984. Možnosti razvoja mesne ovčereje na Tolminskem. Diplomska naloga. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko.
Fabijan, B. 2001. Vpliv prehrane jagnjet na kakovost mesa. = Influence of nutrition on lamb meat quality. Diplomska naloga. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo.
Funda, B. 2002. Paša in komfortno obnašanje ovc. = Pasture and comfort behaviour of sheep. Diplomska naloga. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko.
Funtek, P. 1990. Proučevanje mišičnih vlaken pri jagnjetih različnih pasem. = Researches of muscular fibres with lambs of variant breeds. Diplomska naloga. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko.
Gerželj, E. 1988. Ovčarske skupnosti, organizacija in naloge. = Sheep association, their organization and tasks. Diplomska naloga. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko.
Gorenc Volk, N. 2005. Revitalizacija kmetije. = Revival of a farm. Diplomska naloga. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo.
Goršek, S. 1989. Kemijsko-fizikalne lastnosti kozjega mleka. Diplomska naloga. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko.
Hribar, V. 1995. Rast, razvoj, pitovne in klavne lastnosti pri ovcah. = Growth, development, fattening and slaughtering characteristics for sheep Diplomska naloga. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko.
Jamšek, U. 2006. Vpliv genotipa na klavne lastnosti jagnjet. = Effect of genotype on carcass traits of lambs. Diplomska naloga. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko.
Javornik, R. 1989. Kombinirana paša goved in ovac. = Mixed grazing of cattle and sheep. Diplomska naloga. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko.
Jeronič, J. 2001. Problematika volne bovške ovce. Diplomska naloga. Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo.
Jurič, A. 2002. Združljivost reje drobnice z ohranitvijo rjavega medveda v Sloveniji. = The compatibility of rearing ruminants with the preservation of the brown bear in Slovenia. Diplomska naloga. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko.
Kanalec, M. 1999. Kakovost ovčjega pršuta. = Quality of dried sheep ham. Diplomska naloga. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo.
Komac, J. 1990. Bovški ovčji sir na planini Koritnica. = The Bovec ewe-cheese from apline pasture Koritnica. Diplomska naloga. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko.
Konda Vukovič, N. 2005. Zmanjševanje površin kmetijskih zemljišč in števila prežvekovalcev na območju Upravne enote Sežana. = Decreasing of agricultural land and number of ruminants in Administrative unit Sežana. Diplomska naloga. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko.
Kopač, K. 2002. Trženje ovčjega mesa. Diplomska naloga. Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper in Pedagoška fakulteta Koper
Kovač, R. 2001. Unikatni polsteni izdelki iz volne bovške ovce. Diplomska naloga. Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo.
Kren, M. 2002. Vpliv zamrzovanaja na mikrobiološko sestavo kozjega mleka. = The influence of freezing on microbiological composition of goat's milk. Diplomska naloga. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko.
Lavrič, M. 2005. Reja koz na lastni kmetiji kot način ohranjanja kulturne krajine. Diplomska naloga. Šolski center Šentjur.
Leber, L. 2006. Ugotavljanje dnevnega prirasta jagnjet na poskusni kmetiji. Diplomska naloga. Šolski center Šentjur.
Lomšek, M. 2005. Primerjava nekaterih telesnih značilnosti sodobne jezersko-solčavske ovce, oplemenjene jezersko-solčavske ovce in solčavske ovce z začetka 20. = Comparison of some body characteristics of the contemporary splčava sheep, the improved solčava sheep and the solčava sheep from the beginning of the 20th century. Diplomska naloga. Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo.
Matk, K. 1999. Tehnologija mehkega sira kamamber iz kozjega mleka. = Technology of soft cheese camembert from goat milk. Diplomska naloga. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko.
Maučič, S. 1994. Telesna masa koz v povezavi s parametri mlečnosti pri sanskem in srnastem tipu v Sloveniji. = Body weight of goats in relationship with milk yield parameters in Saanen and Alpine breed in Slovenia. Diplomska naloga. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko.
Meglič, H. 1995. Ocena gospodarnosti proizvodnje sira na planinah na Tolminskem. = Estimate of the cheese production at highlands at Tolminsko. Diplomska naloga. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko.
Miklavčič, B. 1989. Kvaliteta volne mlečnih ovac v Sloveniji. = Wool quality of milksheep breeds in Slovenia. Diplomska naloga. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko.
Mlekuž, J. 1985. Možnosti razvoja ovčereje na Bovškem. Diplomska naloga. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko.
Omahen, F. 2004. Izboljšanje ruše z vsejavanjem trav za pašo koz na Krasu. = Improvement of the sward with the sod seeding of grasses for grazing of goats in the Karst area. Diplomska naloga. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo.
Papež, J. 1985. Možnosti razvoja ovčereje na Dolenjskem - območje KZ Krka Novo mesto TZO "Suha krajina" Žužemberk. Diplomska naloga. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko.
Pečnik, Z. 2003. Vpliv genotipa in spola jagnjet na maščobnokislinsko sestavo in senzorično kakovost jagnječjega mesa. = Effect of genotype and sex of lambs on the fatty acid composition and sensory quality of lamb meat. Diplomska naloga. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo.
Podgornik, M. 2005. Reja drobnice kot ukrep ohranjanja in razvoja podeželja na lastni kmetiji. Diplomska naloga. Šolski center Šentjur.
Pogačnik Kopač, L. 2004. Spremembe mikrobiološke sestave kozjega mleka med laktacijo. = The changes of microbiological composition of goat's milk during lactation. Diplomska naloga. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko.
Prejac, S. 1993. Pomen higijene in tehnologije v intenzivni reji koz. Diplomska naloga. Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo.
Puc, R. 1995. Sestava in koagulacijske lastnosti kozjega mleka. = Composition and coagulation properties of goat milk Diplomska naloga. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko.
Pučnik-Bitenc, E. 1996. Tehnološka študija preureditve hleva za govedo v hlev za rejo ovac. = Technological study of rearranging a cattle stall barn into a sheep stall barn. Diplomska naloga. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko.
Puhar, K. 2001. Ugotavljanje prisotnosti bakteriofagov v ovčjem mleku. = Screening of ewe's milk for the presence of bacteriophages. Diplomska naloga. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko.
Pustolemšek, R. 2003. Fotografija v živinoreji. = Livestock photography. Diplomska naloga. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko.
Rajh, S. 1996. Možnosti biološkega kmetovanja v Triglavskem narodnem parku na primeru doline Trente. = Possibilities of organic agriculture in Triglav National Park. Diplomska naloga. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko.
Rapotec, M. 1999. Tehnološki postopek izdelave poltrdega kozjega sira. = Technology of producing semihard cheese from the goat milk. Diplomska naloga. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko.
Sirše, T. 2002. Ekološka reja krav dojilj in ovac v Šaleški dolini. = Organic farming of suckler cows and sheep in Šaleška valley. Diplomska naloga. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko.
Šivic, N. 1977. Premer volnenih vlaken pri jezersko-solčavski pasmi in njenih križancih. Diplomska naloga. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko.
Škander, U. 2005. Kakovost in lastnosti semena pri ovnih na testni postaji Logatec v letih 1998-2003. = Quality and properties of ram semen on test station Logatec in years 1998-2003. Diplomska naloga. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko.
Skok, P. 2003. Vpliv genotipa in spola jagnjet na kemijsko sestavo jagnječjega mesa. = Influence of genotype and sex of lambs on chemical composition of lamb meat. Diplomska naloga. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo.
Sušnik, Š. 2001. Kakovost ovčjih hrenovk izdelanih s slanino in repičnim oljem. = Quality of sheep frankfurters prepared with pig fat and rapeseed oil. Diplomska naloga. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo.
Verščaj, A. 2004. Mlečnost pri slovenski sanski in slovenski srnasti pasmi koz. = Milk traits in Slovenian Saanen and Alpine breed of goats. Diplomska naloga. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko.
Vidic, S. 2003. Zgodovinski razvoj in nastanek pasme bovška ovca na Slovenskem. = The origin and the historical development of sheep breed Bovška ovca in Slovenia. Diplomska naloga. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko.
Vilfan, M. 1989. Ekonomske teže gospodarsko pomembnih lastnosti za selekcijo mlečnih ovac. = Economic weights in the selection of dairy sheep. Diplomska naloga. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko.
Vončina, K. 1994. Parametri mlečnosti v povezavi s telesno maso ovc pri bovški in oplemenjeni bovški pasmi. Diplomska naloga. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko.
Vrh, J. 2003. Klavne lastnosti jagnjet oplemenjene jezersko-solčavske pasme in križancev oplemenjene jezersko-solčavske s texel pasmo. = Carcass traits of the improved Jezersko-Solčava breed and their crossbreeds with the Texel breed. Diplomska naloga. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko.
Vršnik, B. 1983. Možnosti razvoja ovčereje v Gornji Savinjski dolini. Diplomska naloga. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko.
Zalar, J. 2001. Meso drobnice v gostinski ponudbi. Diplomska naloga. ???.
Žan Lotrič, M. 1999. Kemijska sestava kozjega mleka. = Chemical composition of goat milk. Diplomska naloga. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko.
Zavadlal, A. 1999. Posodobitev spremljanja rezultatov kontrole mlečnosti pri ovcah. = Improvement of milk traits monitoring in sheep in Slovenia. Diplomska naloga. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko.
Andonov, S. 1994. Estimation of genetic parameters for milk production in dairy goats using the first records of lactation. = Ocenjevanje genetskih parametrov za lastnosti mlečnosti pri kozah na osnovi prvih kontrol v laktaciji. Magistrska naloga. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko.
Bojkovski, D. 2003. Environmental Effects on the Loss of Farm Animal Genetic Resources in Slovenia, Case study of the Bela Krajina (pramenka) sheep. = Okoljski vplivi na izgubo živalskih genskih virov v Sloveniji: Primer ovc pasme belokranjska pramenka. Master of Science Thesis. University of London, Imperial College.
Brecl, J. 2007. Epizoohorija s pomočjo ovac kot pomemben način razširjanja traviščnih vrst na Primorskem krasu. = Epizoochory by sheep as important dispersal factor for grassland species on the Slovenian littoral karst. Magistrska naloga. Univerza v Mariboru, ??? fakulteta.
Brežnik, S. 1999. Ocenjevanje parametrov disperzije za lastnosti mlečnosti pri ovcah. = Estimation of dispersion parameters of sheep milk. Magistrska naloga. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko.
Cividini, A. 2009. Vpliv tehenologije reje jagnjet avtohtone jezersko-solčavske pasme na klavne lastnosti in kakovost mesa. = The effect of production system on lamb carcass traits and meat quality of autochthonous Jezersko-Solčava breed. Magistrska naloga. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko.
Gošnjak, M. 1999. In vitro zorenje in oploditev ovčjih jajčnih celic, pridobljenih z laparotomijo in laparoskopijo. Magistrska naloga. Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta.
Kavar, T. 1997. Molekularnogenetska analiza izbranih lokusov nekaterih slovenskih pasem domačih živali. = Molecular genetic analysis of the elected loci in some Slovenian autochtonous breeds. Magistrska naloga. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko.
Komprej, A. 2002. Vpliv kostanjevih taninov na izkoriščanje beljakovin pri ovcah in kozah. = The effect of chestnut tannins on protein utilisation in sheep and goats. Magistrska naloga. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko.
Pislak, M. 1997. Primerjava učinkovitosti različnih seroloških metod za ugotavljanje paratuberkuloze pri drobnici. = Evaluation of the effectiveness of different serological methods for the diagnosis of paratuberculosis in small ruminants. Magistrska naloga. Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta.
Plestenjak Bahar, M. 1988. Proučevanje ovicidne in larvicidne aktivnosti nekaterih anthelmintikov pri endohelmintih drobnice. Magistrska naloga. Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta.
Strmšnik, L. 2000. Proučevanje pojatvenega ciklusa in zgodnjega razvoja zarodka pri ovci s transrektalno ultrasonografijo. Magistrska naloga. Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta.
Žagar, M. 2001. Pogostost vimenskih okužb pri drobnici v Sloveniji in ocena diagnostičnih metod glede na mastitis. Magistrska naloga. Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta.
Ženko, M. 2006. Mlečnost, potek laktacijske krivulje in sestava mleka pri kozah po zgodnji odstavitvi kozličkov. = Milk yield, lactation curve and composition of milk in dairy goats after early weaning of kids. Magistrska naloga. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko.
Čebulj-Kadunc, N. 1997. Bioritmične spremembe koncentracij toksina, trijodtironina, kortizola in progesterona pri ovcah jesersko-solčavske pasme. = Biorhythmical changes of tyroxine, triiodothyronine, cortisol and progesterone concentrations in the Jezersko-Solchava breed of sheep. Doktorska naloga. Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta.
Cerkvenik, V. 2000. Ostanki ivermektina v ovčji plazmi in mleku ter vpliv toplotne obdelave in mlečnokislinske fermentacije na njihovo vsebnost v mlečnih izdelkih. = Residues of ivermectin in sheep plasma and milk and the influence of thermal treatment and milkacid fermetation on their presence in milk products. Doktorska naloga. Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta.
Hodošček, L. 2008. Izločanje ostankov eprinomektina pri drobnici v času laktacije. = Eprinomectin elimination in lactating sheep. Doktorska naloga. Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta.
Ivanković, A. 2001. Uporaba molekulskih in biokemijskih označevalcev za opis avtohtonih pasem domačih živali. = The use of molecular and biochemical markers in the description of autochthonous breeds of domestic animals. Doktorska naloga. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko.
Jan, J. 2002. Biokoncentracija lipofilnih organoklornih onesnaževalcev v zobnih tkivih ovac in ljudi. = Bioconcentration of lipophilic organochlorine pollutants in ovine and human dental tissues. Doktorska naloga. Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta.
Kompan, D. 2003. Vpliv dodatka omega-3 maščobnih kislin v obrok na sestavo kozjega mleka in število somatskih celic v njem. = Effect of supplement Omega-3 fatty acid in fodder on goat milk composition and somatic cell count. Doktorska naloga. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko.
Komprej, A. 2006. Napovedovanje plemenskih vrednosti s pomočjo modelov z naključno regresijo za zaporedne meritve mlečnosti pri ovcah. = Prediction of breeding values with random regression models for longitudinal milk records in sheep. Doktorska naloga. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko.
Leskošek, B. 2002. Elektromiografija maternice med gravidnostjo pri človeku in ovci. Doktorska naloga. Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta.
Pislak, M. 2000. Uporabnost metod molekularne biologije za diagnostiko paratuberkuloze pri drobnici. = Usefulness of methods of molecular biology for diagnosis of paratuberculosis in small ruminants. Doktorska naloga. Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta.
Posedi, J. 2003. Genski markerji pri nekaterih želodčno-črevesnih strongilidih ovac, občutljivih na anthelmintike iz skupine benzimidazolov. Doktorska naloga. Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta.
Verbič, J. 1996. Razgradljivost in sinteza beljakovin v vampu pri različno konzervirani krmi s travinja. = Degradability and synthesis of protein in the rumen in different preserved forage from grassland. Doktorska naloga. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko.
Zabavnik Piano, J. 1994. Molekularne lastnosti hipofiznih receptorjev za tiroliberin in dopamin. = Molecular characterisation of pituitary receptors for thyrotropin-releasing hormone and dopamine. Doktorska naloga. Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta.