Kmetijsko gozdarski zbornica Slovenije

KGZS, Druga priznana organizacija pri reji drobnice, skrbi za izvajanje strokovnih nalog zapisanih v potrjenih Rejskih programih, za posamezne pasme drobnice, ki so vključeni v Skupni temeljni rejski program in se izvajajo kot Javna služba strokovnih nalog v živinoreji.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije kot DPORD redno mesečno usklajuje delo KGZ v sistemu KGZS in sodeluje pri koordinaciji dela ostalih drugih priznanih organizacij.

KGZS

Naloge vključujejo redno mesečno zbiranje podatkov o opravljenih strokovnih nalogah, spremljanje števila zaposlenih in stroškov, ki nastajajo pri izvajanju strokovnih nalog, ter izdelavo mesečnih in letnih poročil o delu. KGZS tudi aktivno sodeluje in koordinira pripravo rejskih programov, ter letnih programov dela in finančnih načrtov za izvajanje STRP. KGZS zagotavlja sodelovanje rejcev pri izvajanju rejskih programov, kjer organizira sestanke s predstavniki rejcev in drugih priznanih organizacij, na katerih rejce obvešča o strokovnem delu. KGZS obvešča rejce in širšo javnost o izvajanju rejskih programov in uporabi podatkov pridobljenih pri izvajanju rejskih programov, ter zagotavlja širjenje genetskega napredka. S pisanjem strokovnih člankov in predavanji na zborih rejskih organizacij in okroglih mizah, ki jih organizira KGZS ozavešča rejce. Strokovni članki bodo objavljeni v zborničnem glasilu, strokovnih časopisih in revijah. Strokovni delavci KGZS sodelujejo na občnih zborih in predavanjih, ki jih organizirajo lokalna združenja rejcev in na njih predstavijo dosežke rejskega dela in pomen izvajanja rejskih programov. Obveščanje širše javnosti o izvajanju rejskih programov poteka preko pisanja strokovnih člankov v zbornično glasilo, strokovne časopise in revije, ter preko tiskovnih konferenc in izjav za javnost (KGZS).

Sedež

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Gospodinjska ulica 6
1000 Ljubljana

Odgovorna uradna oseba

Roman Žveglič, predsednik
e-pošta: roman.zveglic@kgzs.si
telefon: 01 513 66 06

telefon: 01 513 66 00
e-pošta: kgzs@kgzs.si
spletna stran: www.kgzs.si
Branko Ravnik, direktor
e-pošta: branko.ravnik@kgzs.si
telefon: 01 513 67 00

Druga priznana organizacija pri reji drobnice, KGZS

Danilo Potokar, strokovni vodja
e-pošta: danilo.potokar@kgzs.si
telefon: 01 513 66 64
mobitel: 041 366 522
Klavdija Kancler
selekcionistka za drobnico
KGZS – Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
e-pošta: klavdija.kancler@go.kgzs.si
telefon: 05 335 12 20
mobilni telefon: 041 386 070
dr. Andreja Komprej
selekcionistka za drobnico
KGZS – Kmetijsko gozdarski zavod Celje
e-pošta: andreja.komprej@ce.kgzs.si
telefon: 070 482 337
mag. Andrej Kastelic
vodja za drobnico območje KGZ NM
KGZS – Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
e-pošta: andrej.kastelic@kgzs-zavodnm.si
telefon: 07 373 05 82
mobitel: 051 606 684