Rejski programi

Rejske programe izvajajo organizacije v živinoreji, ki jih določa Zakon o živinoreji. Za vsako vrsto domačih živali oziroma pasmo je lahko eden ali več rejskih programov. Tako imamo pri reji drobnice 9 rejskih programov, za vsako pasmo po en rejski program.

Rejski program določa:

  • rejske cilje,
  • velikost populacije,
  • rejske metode in selekcijske programe,
  • razvojne in raziskovalne strokovne naloge za potrebe povečanje učinkovitosti izvajanja programa,
  • ukrepe za gospodarnejšo rejo domačih živali in za zagotavljanje širjenja genetskega napredka ter kakovosti živalskih proizvodov,
  • letne programe uporabe posameznih plemenjakov
  • način objave podatkov
  • ter opredeljuje pogoje za sodelovanje in uporabo storitev rejskega programa, v skladu z zootehniškimi standardi.